АВТОМАТИКА И ЗАЩИТА

2 септември 2021
АВТОМАТИКА И ЗАЩИТА

Автоматичната работа на помпите се контролира в зависимост от конкретната ситуация, от различни уреди и устройства.Всички помпи или системи се нуждаят от различни аксесоари като: пресостати, сензори за ниво в резервоара, сензори за налягане (при електронни системи), защити от работа на сухо на помпата и от претоварване на двигателя и т.н.
При дренажните помпи или при нужда от следене на ниво, се използва съответно електрически поплавък.
Електрическият поплавък може да включва или изключва помпата, съответно при спад в нивото или при покачване на водното равнище. Нивото е определящо за работата на помпата и се контролира чрез противотежест и съответен монтаж на поплавъка.
При нужда да се следи ниво при пълнене или изпразване на резервоар, или друг вид водосъдържател от водопровод, то се налага използване на преливен клапан. Той може да бъде механичен или електромагнитен.
Механичният преливен клапан се отваря при понижаване на горно ниво, и се затваря при достигане на максимално горно ниво.
Електромагнитен клапан се използва най- често при изграждане на автоматизирани поливни системи, и се задействат чрез подаване на ток към клапана /чрез батерия, акумулатор или др вид ел. захранване/.
Защита от работа на сухо е необходима не рядко при сондажните помпи. Тя е необходима и винаги когато помпата може да остане включена, без наличие на вода.
Този вид защита се осъществява посредством различни устройства, като ниво датчик със съответно табло, електронен пресостат, пресостат за ниско налягане и др.
Основната цел на тази защита е да изключи помпата при спиране на водата или изчерпването и. Това ще предпази помпата от прегряване и последващи деформации на хидравликата и двигателя на водната помпа.
Таблата за управление са необходима и важна част към монтажа на помпата. Те са необходими поради различните защити и функции, които изпълняват.
Особено важна част са таблата със защита от падане на фаза /при трифазните помпи/, пускови табла за моделите с външен кондензатор, и табло с бушон предпазител, за всички помпи. Това табло пази помпата от изгаряне на двигателя при евентуален токов удар.
Електронните пресостати следят налягането и при спад включват помпата. Имат защита от работа на сухо и автоматичен рестарт при някои модели. При тях не се регулират границите на пуск и спиране. Под 1,5 атм. помпата се включва, и максималното работно налягане е максималното налягане на помпата.
При механичните пресостати може да се регулира горна и долна граница на работа.

Устройство на честотните регулатори
Основна задача на честотните регулатори е да преобразуват постоянните входни напрежение и честота в променливи изходни напрежение и честота. Както се вижда от фигура 9, честотният регулатор се състои от следните основни блокове: ЕМС филтър, който не е задължителна част от честотния регулатор, изправител, междинен постояннотоков блок, преобразувател и управляващ блок. Входното напрежение от захранващата мрежа преминава през изправител и преобразуваното като постояннотоково напрежение се съхранява в кондензаторен блок. В зависимост от управляващия блок, това напрежение се преобразува отново в променливотоково, но с различна честота и амплитуда. Обикновено честотните преобразуватели работят на 50 и на 60 Hz. Изходящата честота е различна и независима от входящата. Честотният преобразувател може да подава изходяща честота, по-голяма от входящата, т.е. надсинхронни обороти на двигателя са постижими.

 

ВОДНИ ПОМПИ
26 август 2021

Водните помпи биват няколко вида според конструкционните си характеристики и начин на действие. Спрямо типът им биват: Наземни или потопяеми. За чиста или за отпадни вода.

прочети още